PRIVACY VERKLARING

Wie zijn wij?

Saabpartners.com/Saab Youngtimer Lease heeft als kernactiviteiten de verkoop van occasions, onderhoud en service, verkoop van nieuwe en gebruikte onderdelen en het opbouwen en aanbieden van leaseauto’s. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken we een veelheid van persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:

Waarom deze verklaring?

We zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de Europese privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit privacy reglement informeren we u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

1. Soorten gegevens

1.1.  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres.
 • Leeftijd, geslacht.
 • Gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs).
 • Gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever.
 • Gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden.
 • Gegevens voor online profilering, zoals ip-adressen, locatiegegevens, meta data en cookies.

2. Doelen van de verwerking van gegevens

2.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

 • Het beoordelen en accepteren van potentiële klanten.
 • Het (laten) beheren van onze relatie met (potentiele) klanten en bezoekers.
 • Het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand.
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Het uitvoeren van (gerichte) marketing­ en promotionele activiteiten om een relatie met een (potentiele) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden.
 • Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

3.1 Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst voor het verleasen van een auto,  een levering van een auto of het uitvoeren van reparaties, service en onderhoud aan een auto.
 • De uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.
 • Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van derden. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via online of direct marketing en/of profilering gericht op marketing.

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

4.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. 4.2 Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

5. Informatie, wijziging en bezwaar

5.1 U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen. 5.2 Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • Of wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
 • Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • Aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt.
 • Beperking van uw persoonsgegevens.
 • Verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens.
 • Overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek.
 • Overleg met onze functionaris gegevensbescherming te bereiken via tel. 0522-278158.
 • Vragen over de inhoud van deze privacy verklaring.

5.3 Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

6. Beveiliging van uw gegevens

6.1 Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

7. Verstrekken van gegevens aan derden

7.1 Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

7.2 Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 • Financiële instellingen (verzekeraars) bij wie we voor u een financieel product aanvragen
 • Leasemaatschappijen
 • Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden.
 • Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-­dienstverlener.

7.3 Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

8. Wijzigingen van de privacy verklaring

8.1 Het kan voorkomen dat deze privacy verklaring wijzigt door bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen, aangepaste bedrijfsactiviteiten of wetswijzigingen. Wij behouden ons dan ook het recht om wijzigingen aan te brengen in ons privacy beleid. Op deze pagina vindt u altijd het meest actuele reglement.

9. Klachtrecht

9.1 Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op via tel. 0522-278158.

9.2 U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.